27.01.2017 Şirket Haberleri

HLGYO: Y önet i m K u r ul um uz un al mı ş ol duğu k arar d oğrul tus unda ; "f i nan s al tabl ol arı n ı , S P K 'n ı n S eri II 14. 1 s ay ı l ı "S er m a y e P i y as as ı nda F i nans al Raporl am a y a İl i ş k i n E s as l ar T ebl i ği " uy a r ı nc a T ürk i y e M uhas ebe S tand artl ar ı na gö r e ha z ı r l ay an v e r aporl a yan Ş i r k eti m i z , 31 A r al ı k 2016 y ı l s onu m al i tabl ol arı ndan baş l am ak üz ere m uhas ebe pol i ti k as ı nda deği ş i k l i ğe gi derek , bi l anç oda da ha önc e m al i y et değe r i üz erin den i z l enen Y at ı r ım A m aç l ı G ay r i m enk ul l er v e M addi Dur an V arlı k l arı n gerç eğe uy gun d eğer i l e i z l enm es i ne " k arar v er m i ş ti r .
CCOLA: P ak i s tan'da önüm üz dek i bi r k aç y ı l i ç i nde y eni fabri k al arı n aç ı l m as ı da dahi l k apas i te y atı r ım l ar ı pl anl an m ak tad ı r . B i r örneği Ş i r k eti m i z web s i tes i nde de bul unan 17 Ş ubat 2015 tari h l i bas ı n du y urus unda Coc a Col a İç ec ek Y önet i m K urul u B aş k anı S n. T unc a y Ö z i l han' ı n da bel i r tti ği üz ere, tak i p eden 3 y ı l i ç eris i n de P ak i s tan'da Coc a -Cola sistemi olarak 30 0 m i l y on A B D dol arı y at ır ım pl anl anm ı ş t ı r . F a y s al abad v e Is l am abad y atı r ım i ç i n d eğerl endi r i l en pota ns i y el bö l gel er aras ı ndad ır . Y at ı r ım tutarı , ni hai y a t ır ım k arar ı na bağl ı ol arak deği ş i m gös terebi l i r .CCI'ni n 12 O c ak 2017 tari hl i 2016 S atı ş Hac m i A ç ı k l am a s ı'na göre, P a k i s tan'ı n s atı ş hac m i 2016 y ı l ı nda %19 a r t ı ş k ay detm i ş v e topl am CCI s at ı ş hac m i ni n %25'i ni ol u ş turm uş tur. 2015 s onu i ti bari y l e CCI P ak i s tan'da 6 f abrika i l e 35 8 m i l y on ü ni te k as a üre ti m k apas i tes i ne s ahi pti r .
AKSEN: 30.11.201 6 tari hi nde gerç ek l eş t i r di ği duy uru da topl am 232 M W k urul u gü c e s ahi p al tı r üz gar s antral i n s atı ş ı k onus unda anl aş m ay a v ar ı l dığ ı n ı bel i r t m i ş ti . B u doğrul tuda bu s a ntral l erden B el en A ti k , K apı dağ v e A y v ac ı k r ü z gar s an tr al l erim i z i n s atı ş l ar ı Rek abet K urul u taraf ı ndan , S eben oba v e K a r ak urt r üz g ar s antral l erim i z i n s at ı ş l arı i s e E nerj i P i y as as ı Dü z enl em e K uru m u ( E P DK ) v e Rek abet K urul u taraf ı ndan onay l anm ı ş t ı r . E ne r j i P i y as a s ı Dü z enl em e K urul u'na y a pm ı ş ol duğu mu z baş v urunu n k abul edi l m es i y l e M ardi n i l i , K ız ı l tepe i l ç es i nd e k uru l u v e i ş l etm ede bul u nan 32,0 1 M W v e 33M W k urul u güç tek i M ardi n -1 ve Mardin- 2 ak ar y ak ı t s antral l erim i z i n l i s ans l arı i pt al edi l m i ş ol up, s antral ek i p m anl ar ı A f r i k a k ı tas ı nda i nş aatı dev a m eden s antral l erim i z de k ul l anı l ac ak tı r . A f r i k a'dak i ü ç proj em i z i n i nş aa tı 2017 i l k y arı s ı i ç i nde ta m a m l anarak , Ş ubat - Haz i r a n 2017 döne m i nde böl üm b öl üm dev r e y e gi r m i ş ol ac ak tı r .
YKBNK: B ank am ız c a MTN progr a mı k aps am ı nda y urtd ış ı nda i hraç edi l en 185 gün v adel i 1.00 0.00 0.00 0 J P Y tutarı ndak i borç l anm a arac ı n ı n 26 .01.2 017 ta r i h i i ti b ariy l e v ades i gel m i ş ol up, i t f a i ş l em i gerç ek l e ş ti r i l m i ş ti r .
ANELE: S P K 'dan gerek l i i z i nl erin al ı nm as ı v e gene l k urul um uz un ona y l am as ı ş art ı y l a ; s erm ay es i ne % 24,6 8 oran ında i ş ti r ak etm i ş v e topl am oy hak l arı n ı n % 22,1 3'üne s ahi p ol duğu m uz A nel G r ubu ş i r k etl erim i z den A nel T el ek om üni k as y on E l ek tr oni k S i s tem l eri S anay i v e T i c aret A .Ş . ( A nel T el ek o m ) 'un, " Ö ne m l i Ni tel i k te k i İ ş l em l ere İl i ş k i n O r tak E s as l ar v e A y r ı l m a Hak k ı T ebl i ği " ( II 23.1 ) i l e di ğer i l gi l i m e v z uat hük ü m l eri dahi l i nd e, tüm ak ti f v e pas i fi ni n bi r bütü n hal i nde Ş i r k eti m i z taraf ı ndan "dev i r al ı n m as ı " s ureti y l e, Ş i r k eti m i z büny es i nde bi r l eş i l m es i ( "B i r l eş m e İş l em i ") i ç i n bi r l eş m e gö r üş m el erin e ba ş l anm as ı na, k arar v eril m i ş ti r .
DGGYO: Ş i r k eti n y atır ımı d ev a m et m ek te ol an " G ebz e Center O tel v e E k B i nal ar" proj es i f i nans m anı nda k ul l anm ak ü z ere H al k bank A .Ş .'den i l k i k i y ı l anap ara geri ödem es i z , topl am 5 y ı l v adel i , 3 ay da bi r f a i z ödem el i , 20.0 00.0 00 E uro tutarı nd a k r edi k u l l anı l m ı ş t ı r . K ul l anı l an k r edi ni n y ı l l ı k f ai z oranı % 6'd ı r . SPK Bülteni
B RK O bede l l i , IE Y HO US A S bi r l eş m es i am ac ıy l a, S ILV R dev r al m a bi r l eş m e a m ac ıy l a, IS F IN i s e borç l anm a arac ı i hrac ı i ç i n K urul ’a baş v uruda bul unm uş tur.
ZOREN ’ i n be del l i s erm ay e a r tır ımı tal ebi ; TSK B , IS M E N v e HA LK B ’ ni n bo r ç l anm a ara c ı i hra ç baş v urul ar ı k abul edi l m i ş ti r .
ARBUL ’ a v e A DE S E taht as ı nda gerç ek l eş en i ş l em l ere neden i y l e bi r y at ı r ım c ıy a İda r i P ara Cez as ı v e r i l m i ş ti r .
K al dı r aç l ı al ım s at ım i ş l em l eri nede ni y l e 6 k urum a c ez a v eril m i ş ti r .
P LA S P taht as ı ndak i i ş l em l er nedeni y l e 14 k i ş i y e s uç duy urus unda bul unul m uş v e 2 y ı l geç i c i i ş l em y as ağı geti r i l m i ş ti r .
CEMAS, IZTAR, DOBUR, MEGAP ve PIMAS hisselerinde brüt tak as uy gul am as ı na k arar v e r i l m i ş ti r .
HURGZ ’ ni n k ı s m i böl ünm e i ş l em i i l e bi r l eş m e ba ş v urus u ol um l u k arş ı l anm ı ş t ı r . B ül teni n tam am ı na u l aş m ak i ç i n tı k l ay ı n ız ...

İNFO YATIRIM

Anahtar Kelimeler:
2017 şirket haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.